Vojakkalan koulun lopettamisesitys

26.11.2013

Koulutuslautakunta on tehnyt esityksen koulumme lakkauttamisesta säästö syistä. Me kyläläiset olemme esitystä vastaan ja keräämme nimiä adressiin, koulumme säästämisen puolesta. Adressin voi allekirjoittaa K-Market Timpantorilla tai osoitteessa http://www.adressit.com/vojakkalan_koulun_sailyttamisen_puolesta.

Vojakkalan koulun säilyttämisen puolesta

Kutsumme kaikki torniolaiset mukaan Vojakkalan koulun pelastustalkoisiin. Tervetulleita ovat myös kaikki ne, jotka ovat kyläkoulujen, kyläyhteisöjen ja lähipalveluiden säilyttämisen kannalla. Olemme liikkeellä tiukalla aikataululla ennen kaupungin ensi vuoden budjetin hyväksymistä. Allekirjoita adressi 30.11.2013 mennessä ja vaikuta.

Tornion kaupungin vuoden 2014 budjettivalmisteluissa on koulupuolelta nostettu säästökohteeksi Vojakkalan koulun lakkauttaminen kevätlukukauden jälkeen. Koulutuslautakunta on todennut, että Vojakkalan koulun sulkemisella säästettäisiin n. 200 000 euroa vuodessa.

Vojakkalan alakoulussa toimii perusluokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Oppilaita koulussa on tänä vuonna 41, viime vuonna oli 48 oppilasta ja toissa vuonna lähes 60 oppilasta. Vojakkalan koulussa lapset saavat opetussuunnitelman mukaista opetusta. Oppilasryhmät ovat pienemmät kuin monissa muissa kouluissa. Koulun tilat ovat tehokkaassa käytössä ja koululaisten iltapäiväkerho on myös hyvin järjestetty. Koulurakennus on vanha, mutta oppilaat ja henkilökunta eivät oireile tai sairasta sisäilmaongelmien vuoksi, vaikka virheellisiä huhuja "homekoulusta" onkin ollut liikkellä. Koulun tiloja on käytetty vanhempien ja henkilökunnan yhteistoimintaan ja näin tuettu monien vuosien varrella hyvän yhdessä tekemisen henkeä ja koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Koulun aktiivinen vanhempainryhmä on järjestänyt oppilaille mm. laskettelu- ja teatteriretkiä, leirikouluja, luokkaretkiä ym. mukavaa joka vuosi.

Vojakkalassa oppilaiden liikuntatunnit on järjestetty mahdollisimman monipuolisesti, huolimatta siitä, että koulussa ei ole omaa liikuntasalia. Koulu tekee tiivistä yhteistyötä esim. Vojakkalan nuorisoseuran kanssa, joka on antanut tilojaan koulun käyttöön liikuntatuntien ajaksi. Vojakkalan koulun luistelukenttä on talvisin koululaisten lisäksi myös kyläläisten ahkerassa käytössä. Kenttää on jäädytetty ja aurattu talkoovoimin ja yleensä kentällä luistellaan alkutalvesta ensimmäisenä koko Tornion alueella.

Koulun oppilasmäärässä on parina viime vuonna ollut hetkellisiä notkahduksia, mutta kylän lapsimäärä on väestötietojen mukaan kasvamassa lähivuosina. Viemäröinnin myötä kylälle on muuttanut nuoria perheitä ja rakennettu uusia taloja. Myös oma lähikoulu ja kauppa ovat osaltaan vaikuttaneet monen lapsiperheen päätökseen rakentaa kylälle. Vojakkala koetaan vetovoimaisena ja turvallisena maaseutumaisena asuinympäristönä lähellä kaupunkia. Vojakkala on elinvoimainen kylä ja kyläläiset muodostavat aktiivisen yhteisön, jonka päämääränä on kehittää kylää ja huolehtia yhdessä kaikkien kyläläisten hyvinvoinnista. Oma koulu on kylän tulevaisuuden kannalta elintärkeä asia.

Tornion kaupunki on mm. mukana Outokaira tuottamhan -kehittämisohjelmassa, jossa kehitetään maaseutua elinympäristönä, edistetään maaseudun yhteisöllistä kehittämistä sekä tuetaan maaseudun yritystoimintaa. Ohjelman tuloksena odotetaan hyvinvointia ja viihtyisyyttä maaseudulla. Mielestämme koulun lakkauttamisehdotukset ovat ristiriidassa näidenkin tavoitteiden kanssa.

Vastustamme ehdottomasti sitä, että kylä revittäisiin kahtia ja Vojakkalan oppilaat kuljetettaisiin Kivirannan ja Karungin kouluihin kasvattamaan jo ennestään suurien luokkien ryhmäkokoja. Samalla Vojakkalan oppilaiden koulupäivät pitenisivät kohtuuttomasti. Kyseenalaistamme myös koulutuslautakunnan laskelmat oppilaskuljetusten kustannuksista, jotka perustuvat julkisen liikenteen kuljetuksiin. Julkisen reittiliikenteen kapasiteetti ei riitä kuljettamaan Vojakkalan oppilaita, sillä linja-autot ovat jo nyt jatkuvasti täynnä, eikä kaikille yläkoulun oppilaillekaan riitä istumapaikkoja. Kuljetukset eivät siis käytännössä tule toteutumaan näillä kustannuksilla, vaan kuljetuksiin tarvittaisiin erillisiä tilausajoja ja näin ollen kuljetuskustannukset kasvaisivat huomattavasti.

 

 

 

Koulutuslautakunta § 91 23.10.2013
MAHDOLLISET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDELLYTTÄMÄT SÄÄSTÖKOHTEET
KOULUTOIMESSA VUODELLE 2014
865/40.913/2013
KOULUTUS § 91
Valmistelija sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona:
Talousarvion tekeminen vuodelle 2014 on osoittautunut erittäin haasteelliseksi. Koko kaupungin
osalta käyttötalousmenojen ylitys annettuun raamiin on merkittävä. Lisäksi tulevina vuosina ei ole
näköpiirissä kunnallistalouteen helpotusta. Näin ollen on syytä pohtia mahdollisia säästökohteita
lähivuosiksi myös lautakuntatasolla. Tätä lautakunnalta edellyttää myös kaupunginhallitus.
SIVISTYSTOIMENJOHTAJA ILKKA HALMKRONA:
Keskustellaan säästökohteista ja lautakunta päättää mahdolliset toimenpiteet säästöjen
aikaansaamiseksi talousarviovuosille 2014.-201 5.
KOULUTUS LAUTAKUNTA:
Koulutuslautakunta totesi päätöksessään, että mahdolliset talouden tehostamistoimet koskevat
useita tulevia vuosia. Lähtökohtana on, että tuntikehysleikkauksiin ei mennä vaan talouden
tehostamiskeinot haetaan muualta. Lautakunta käsitteli mahdollisia tehostamiskeinoja hyvin
laajasti. Esille tulivat henkilöstövähennykset, rakenteelliset ratkaisut, koulukuljetukset,
kielikouluun liittyvät seikat ja musiikkiluokkatoiminta.
Koulutuslautakunta päätti mahdollisina säästökohteina koulunkäyntiavustajien määrän
vakiinnuttamisen noin 60 avustajaan. Tämä tarkoittaa 10 määräaikaisen avustajan työsuhteen
päättämistä. Tästä saadaan n. 235 000 euron säästö vuositasolla.
Toisena kohteena päätettiin esittää rakenteellista ratkaisua koskien Vojakkalan koulua. Koulun
lakkauttaminen tuo vuositasolla säästöä henkilöstökuluissa n.230 000 euroa. Vuodelle 2014
säästöt henkilöstömenoissa olisivat n.117 000 euroa, koska mahdollinen toimintojen siirto muille
kouluille tapahtuisi kevätlukukauden 2014 päätyttyä.
Vuotuiset säästöt palvelujen ostoissa ja muissa kuluissa olisivat n 66 000 euroa. Vuodelle 2014
säästöt olisivat n. 33 000 euroa.
Vojakkalan koulun oppilaiden kuljettaminen Kivirannan ja Karungin kouluille lisää
oppilaskuljetusmenoja n, 23 000 euroa.